Over Bibliotheek Kerkrade e.o.

De Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. is een culturele instelling, die zich ten doel stelt bibliotheekwerk te verzorgen in de gemeenten Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal. Bibliotheek Kerkrade e.o. is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

MISSIE

Bibliotheek Kerkrade e.o. is de plaatselijke toegangspoort tot kennis. Zij schept een essentiële voorwaarde tot levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen.

De bibliotheek is een maatschappelijke onderneming die de persoonlijke ontwikkeling van de burgers stimuleert en faciliteert.

VISIE

De bibliotheek is er om de burgers zo goed mogelijk toe te rusten zodat zij zich in cultureel en maatschappelijk opzicht kunnen ontwikkelen. Geletterde en goed geïnformeerde burgers zijn in staat zich bewust, kritisch en actief te bewegen in de samenleving.

BASISFUNCTIES

Om dit te verwezenlijken zijn landelijk vijf basisfuncties gedefinieerd voor het bibliotheekwerk:

  • warenhuis van kennis en informatie
  • centrum van ontwikkeling en educatie
  • encyclopedie van kunst en cultuur
  • inspiratiebron voor lezen en literatuur
  • podium voor ontmoeting en debat.

De basisfuncties voor Bibliotheek Kerkrade e.o. zijn dan ook:
LEZEN; LEREN; INFORMEREN
Met daaraan ondersteunend:
ONTMOETING en CULTUUR

Deze basisfuncties worden ingevuld via drie programmalijnen:

  • de fysieke bibliotheek
  • de educatieve bibliotheek
  • de digitale bibliotheek

Deze drie programmalijnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Kerncijfers 2017

Aantal vestigingen:
Kerkrade:                             3
Simpelveld:                          2
Voerendaal:                          3

Openingsuren per week:  
Kerkrade:                           67
Simpelveld                         21,5
Voerendaal:                        26

Aantal leners:              10.187
Aantal uitleningen:     184.773
Aantal bezoekers:      174.339
Aantal media:            119.266

Bron: intern jaarverslag 2017 Bibliotheek Kerkrade e.o.

Financiële gegevens

Bibliotheek Kerkrade stelt elk jaar een door de accountant gecontroleerd financieel jaarverslag op.


Boekjaar 2016 ontvangt de bibliotheek € 1.610.100 aan subsidies en gebruikersinkomsten. De uitgaven bedragen € 1.605.900.Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserves.

55% van de uitgaven gaan naar personeelskosten, 17% naar huisvesting, 11% naar media, 10% naar automatisering. 7% zijn bestuurs-, administratie- en specifieke kosten. 

Contactgegevens

Postadres: Postbus 3, 6460 AA Kerkrade
Bezoekadres: Hoofdvestiging Bibliotheek HuB. Kerkrade, Martin Buberplein 15, 6461 NC  Kerkrade
E-mailadres: info@bibliotheekkerkrade.nl
Telefoonnr.: 045 - 763 05 20

Website: www.bibliotheekkerkrade.nl
Twitter: www.twitter.com/biebgeheimen
Facebook: www.facebook.com/biebgeheimen

KvK: 410 71044
BTW-nummer NL002977503B01

Directie en Bestuur

Directeur-bestuurder:
Mw. I. Verburgh

Raad van Toezicht
Dhr. P. Thönissen
Dhr. Th. Iding
Dhr. H. Meijer
Mw. I. Wijk
Dhr. F. Geelen

Leden van de Raad van Toezicht zijn dit op vrijwillige basis. Er staat geen vergoeding tegenover.

Personeel

Per 31 december 2016 bestaat de volledige formatie uit 17,41 fte, verdeeld over 25 vaste medewerkers en 2 oproepkrachten.

Het personeel wordt betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken.