Vacature lid Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. is een vacature ontstaan. De Raad bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Het toezicht verloopt conform de Governancecode voor Culturele Instellingen. In april 2017 is het RvT-model geïmplementeerd en in het kader van de transitie van Bestuur naar Raad van Toezicht is deze vacature ontstaan.
De Raad komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar, meestal in aanwezigheid van de directeur/bestuurder. De jaaragenda wordt mede vastgesteld op basis van de planning- en controlcyclus. De Raad van Toezicht heeft ook eenmaal per jaar overleg met de personeelsvertegenwoordiging van de stichting.
 

Profiel van de bibliotheek

Bibliotheek Kerkrade e.o. biedt voor alle inwoners van de gemeenten Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal toegang tot betrouwbare informatie, met aandacht voor actualiteit, lokaliteit en maatschappelijke relevantie. Zij faciliteert levenslang leren en stimuleert vaardig burgerschap. Dit gebeurt op een uitnodigende en open wijze in een inspirerende omgeving. De bibliotheek is een ontmoetingsplek waar plaats is voor debat en uitwisseling van cultuur, en een plaats waar kennisdeling plaatsvindt. In het voorjaar van 2018 verhuist de centrale van Bibliotheek Kerkrade e.o. naar de nieuwe vestiging in HuB Kerkrade. Hier zal zij, naast het verrichten van haar kerntaken, samen met de het Parkstad Limburg Theater Kerkrade, het culturele middenveld en de school voor muziek en dans een bijdrage leveren aan de invulling van de maatschappelijke, culturele en educatieve doelstelling van HuB. Bibliotheek Kerkrade e.o. telt vier vestigingen, twee servicepunten en twee uitleenpunten. Daarnaast zijn er twee schoolsteunpunten. Bibliotheek Kerkrade e.o. heeft een personeelsomvang van 25 medewerkers met een omvang van 16,9 fte. De algehele leiding ligt in handen van een directeur/bestuurder.

Algemene eisen

De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan. De leden hebben affiniteit met datgene waar onze stichting voor staat en zijn alert op een goed evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. De leden dienen te beschikken over analytisch werk- en denkvermogen op HBO-WO-niveau, en hebben (bestuurlijke) ervaring met strategische en organisatorische vraagstukken. Binnen de Raad van Toezicht worden afspraken gemaakt over aandachtsgebieden.

Algemene taken

De Raad van Toezicht

 • houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken van de stichting, zoals de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen;
 • bewaakt de gekozen strategieën en risico’s verbonden aan de activiteiten;
 • beoordeelt de financiën op liquiditeit en solvabiliteit, en toetst de naleving van de wet en
  regelgeving en subsidievoorwaarden;
 • adviseert de directeur/bestuurder gevraagd en ongevraagd en treedt op als diens
  sparringpartner;
 • neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie- en
  investeringsbeslissingen, vastgelegd in het reglement RvT;
 • beoordeelt als werkgever van de directeur/bestuurder diens functioneren en honorering;
 • draagt bij aan een open en constructieve samenwerking binnen zowel als Raad van
  Toezicht onderling, alsook in richting van de directeur/bestuurder.

Profieleisen nieuw lid

De aan te trekken toezichthouder

 • beschikt over voldoende tijd;
 • heeft een visie op de maatschappelijke opgave van de bibliotheek in Parkstad, nu en in de toekomst;
 • denkt en handelt op HBO/WO-niveau; 
 • beschikt over bestuurlijke ervaring;
 • voldoet aan onderstaande specifieke ervaringen en achtergrond (aandachtsgebied).

Specifieke ervaring en achtergrond (ervaringsgebied)

Voor deze vacature is het specifieke aandachtsgebied gericht op het primaire proces van de Stichting Bibliotheek. Dit betekent dat de voorkeur uitgaat naar kandidaten die behalve de hierboven genoemde profieleisen liefst ervaring hebben in het bibliotheekwezen en/of een visie hebben ontwikkeld op de huidige en toekomstige relevante ontwikkelingen en op de gewenste relatie en samenwerking met relevante samenwerkingspartners in de regio.

Vergoeding

Leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. ontvangen geen onkostenvergoeding. Er is voor de leden van de Raad van Toezicht een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Procedure

Uw schriftelijke sollicitatie met motivatie en Curriculum Vitae kunt u (bij voorkeur digitaal) sturen naar:
Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. t.a.v. drs P.W.M. Thönissen, voorzitter Raad van Toezicht.
email: rvt@bibliotheekkerkrade.nl

Wij ontvangen uw reactie graag voor 20 november 2017. De sollicitatiegesprekken zullen in overleg worden gepland.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De kernwaarden van de bibliotheek

Toegankelijkheid

Van de toegang tot de openbare bibliotheek wordt niemand uitgesloten: iedere burger kan en mag gebruik maken van de diensten van de bibliotheek. Iedere bezoeker moet toegang hebben tot informatie met zo laag mogelijke (financiële) toegangsdrempels.

Pluriformiteit

De bibliotheek maakt geen onderscheid, zij heeft een aanbod voor alle bevolkingsgroepen en bevordert zoveel mogelijk dat bevolkingsgroepen in aanraking komen met de denkbeelden van anderen.

Onafhankelijkheid

De openbare bibliotheek is neutraal en niet-commercieel. Het samenstellen van een collectie en het leggen van connecties moet daarom losstaan van (politieke en economische) belangen.

Betrouwbaarheid

De snelle toename aan informatie maakt het voor burgers van belang te weten op welke informatie zij in hun handelen kunnen vertrouwen. De bibliotheek heeft als betrouwbaar instituut de opdracht om burgers te ondersteunen bij het beoordelen van informatie.